به سوی ........

و حال ...تبدیل شده ام
به زنی
خسته 
با آرزوهای بزرگ
نه توان جنگ دارم

نه یاران را دست یاری هست
به پشت سر نگاه میکنم..
تنها نیستم
رد پاهایم
تا ابدیت 
با من است....
پس میروم......

شبنم

/ 0 نظر / 15 بازدید