کابوس..

 
اینجا زنی شبهایش را کابوس میبیند ، و هراسان از تند باد فردا چشم به پنجره میدوزد..
پنجره تن به سرمای زمستان داده و پرده بیقرار وزش نسیم و رها شدن در باد....
باد بی امان میوزد و خوشحال از بازی با گیسوان درخت بی تابی اش را درمان میکند..
زن پر از تردید چشم به کوچه میدوزد ...کسی نمیآید .. کسی نمیرود
انگار سالهاست کسی از این کوچه گذر نمیکند
برمیگردد و آبستن از غمهای دیروز
سر بر بالین میگذارد تا با کابوسی تازه گلاویز شود
چشم بر هم میگذارد
زمین دوباره میچرخد ......
/ 1 نظر / 16 بازدید