بدرود......

دانسته هایم را در بقچه میگذارم....
دلتنگیهایم را به باد میدهم ..

.و اشکهایم را به آسمان
دیگر کاری ندارم 

در که بسته شد ...
تو هم فراموش می شوی
به همین سادگی

/ 0 نظر / 14 بازدید