آهای ..خدااااااااااااا

وقت آن رسیده بود که سفری کنم ..
تا خود ..
تا خدا ...
باید با او به سخن بنشینیم..
مگر نه اینکه او خدای من است ؟

مگر نه اینکه ما بنده ی اوئیم؟
مگر نگفته بود بخوانید مرا تا اجابت کنم شما را ...
.

میخوانمش
میخوانمش 
بی وقفه ...
جوابی نمیآید
یا خواب است ...
یا 
او هم فراموشم کرده..........

شبنم

/ 0 نظر / 12 بازدید