زندگی...


هی نگوئید به من 
زندگی زیبائیست ..زندگی روشنی است
از لبم دیریست لبخند گریزان شده است...
آنکه هر لحظه مرا بی نگهش روز نبود
دیر گاهیست ازین خسته گریزان شده است
پس نگوئید مرنج....
پس نگوئید بخند
زندگی زیبا نیست
زندگی تاریکیست

/ 0 نظر / 14 بازدید