نزدیکتر نیا...

دورادور همدیگر را میبینیم 
دوست میشویم 
از همان دور عاشق میشویم 
از همان دور عشق می ورزیم 
محبت میکنیم 
وابسته می شویم
همانجا بمان
نزدیک نیا 
میترسم یکدیگر را نشناسیم ...

/ 1 نظر / 20 بازدید