شاید ، نسیمی ..

      یادت هست؟

  تو همیشه با نسیم می آمدی

  او

  دلتنگی هایم را با خود می برد

  تو

  می ماندی ...

/ 1 نظر / 79 بازدید
هليا

هر بار بعد از ديدار تو مي نشينم مثل زلزله زده ها در کنار صندلي ام و کشتگانم را مي شمارم و تکه پاره هاي تنم را جمع ميکنم سعاد الصباح