به دنبال من

گاه با آشنا ترین حس خویش 

بیگانه می شویم...

گاه از ترس تنهائی به تنهائی پناه می بریم..

گاه در پس لحظه های پر اضطراب خویش

به دنبال آرامشیم

و گاه آشناترین انسانها

بیگانه ترین می شوند

این همان لحظه ایست که با تمام قدرت

به دنبال یافتن گمشده ای

در عمق خویش سفر میکنیم

سفر به درون

به خود

به من

به تو

شاید بیابیم آنچه را گم کرده ایم

                                              شبنم

/ 0 نظر / 15 بازدید