درد .. درد است

میگویند درد را از هر طرف بخوانی درد است ...
از هر طرف بنویسی درد است...
من
درد را کشیده ام ، نمیدانم از کدام طرف
اصلا مگر چه فرقی دارد...
از همه طرف درد..
درد بود .....
تا نکشی 
جان من ، نمیفهمی

                                 شبنم

/ 2 نظر / 16 بازدید
حمید

قدر اهل درد صاحب درد می داند که چیست مرد صاحب درد، درد مرد ، می داند که چیست هر زمان در مجمعی گردی چه دانی حال ما حال تنها گرد ، تنها گرد ، می داند که چیست

غزل

درد را از هر طرف بخوانی درد است آینه ، "نامرد" را "درمان" می کند و درد همچنان درد است ...