قایق کودکیام .....

 
قایق کودکیام کاغذی بود ..
اما ،پر عشق
دستام کوچیک بود
اما پرامید
توی حوض گذاشتمش
کلی چیز خواستم ازش..

هلش دادم .. فوتش کردم....
قایقم رفت اما...
نه
به دریا نرسید
قایقم
قایق کودکیام
کاغذی بود .....
/ 1 نظر / 15 بازدید