شاعر ...


گاه پر میشوم از حرفهای ناگفته 
وگاه
پر از وسوسه ی شنیدن 

میدانم
یک روز عاقبت 
شاعر می شوم.....

/ 2 نظر / 13 بازدید
R3

میدانم عاقبت یک روز عاشق می شوم ...

غزل

این درد ها شاعرت می کند بانو ..