بار گران..

سری پر سودا و 
دلی سودا زده 
داشتیم اما
خریدار نداشت 
این روزها 
سوداگران ارزان میخرند 
گران میفروشند 
همین است 
که بار گرانی شدیم 
بر دوش دنیا .

/ 2 نظر / 15 بازدید
بهار

_______________________________________________$$$$$$$$$ ___________________________________________$$$$$$$$$___$$$ _______________________________________$$$$$$$$_____(&_$$$$ __________________________________$$$$$$$$$$____________$$$ _______________________________$$$$$$$$$$$$$$$____••••_____$ ____________________________$$$$$$$$$$$$$$$$$$••••_•••_____$ __________________________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$•••••_•____$ ________________________$$$$$$$$$$$$$$$$$$_$$$$___•••__•_$ ________________________$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$_$______•$ _______________________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_$ _____________________$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$$$$$$_$ ___________________$$$$$$$$_•$$$$$$$$$•$$$$$$$$_$ _________________$$$$$$$_$$•••$$$•$$••$$$$••$_$$$ ________________$$$$$$_•••$$••$$•••$$••$$••$_$$$ _______________$$$$$_$•••$$$$•••$$$•••••$$_$$$$$ ______________$$$$$_••••••$$•••$$•••••••_$$$$$$ _____________$$$$_••0••••|•••••••••|•••_$$$$$$$ ____________$$$_000•••00•••••000•00•_$$$$$$ ____________$$_0000••0000•••00•0•_$$

بابک

شما دوست گرانی هستی :) [گل]