ترنم ...

نوازنده که تو باشی....
عاشق که من باشم
شعر خودش می آید
آواز خوانده می شود ....

/ 3 نظر / 13 بازدید
احسان

این شعرت زیباست ولی پر معناست کسانی هستند که نمی توانند این بیت شعرها را معنی کنند بیتی اسانتر پیدا کن و برام بفرست

احسان

این شعرت زیباست ولی پر معناست کسانی هستند که نمی توانند این بیت شعرها را معنی کنند بیتی اسانتر پیدا کن و برام بفرست