پائیز.......

برگ ریزونای پائیز که میشه ....
یه چیزی ته دلم سنگینی میکنه 
مثل برگائی که به مسلخ باد میرن
خودمو دست زندگی میسپارم
و فقط نظاره میکنم
آرزوهای بر باد رفته رو ....

/ 0 نظر / 13 بازدید