سیزده بدر.....

سیزده آمد و من 
تمام سبزه ها را گره زدم 
بخت زمین گره خورد
تازه شدیم مثل هم
هردو مانده در هزاران هزار گره ی کوری که
نمیدانم
چه کسانی برای دفع نحسی از روزگارشان
بر روزگار ما زدند...

/ 2 نظر / 5 بازدید